Kategorie: Historia i rozwój

Antypoślizgowe schody kamienne dla dzieci

Gdy widzimy ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie, niejako naturalne wydaje się to, że im współczujemy i staramy się pomóc na miarę naszych możliwości. Co jednak zrobić w przypadku, gdy takie wydarzenie ma miejsce u nas w domu, a my sami

PODZIAŁ DOCHODU SPOŁECZNEGO

Jak zawsze w rozumowaniach z zakresu polityki społecz­no-gospodarczej, tak i tym razem rozpocząć musimy od sformułowa­nia przyświecających nam celów. Będą one dwa, nie wzbudzające zresztą większych zastrzeżeń. A mianowicie: 1) maksymalne zwięk­szenie konsumpcji szerokich mas społeczeństwa, 2) zniesienie przy­wilejów konsumpcyjnych,

ZNIESIENIE PRZYWILEJÓW

Nie chcemy też twierdzić, że wszelki wzrost konsumpcji jest rzeczą pożądaną. Zwiększenie kon­sumpcji wódki, literatury pornograficznej i sensacyjnej, kosmety­ków itp. jest zjawiskiem obojętym lub nawet szkodliwym. Do tych spraw wrócimy jeszcze. Na tym miejscu ograniczamy się tylko do stwierdzenia, że

KONIECZNOŚĆ RÓŻNIC

Uznajemy koniecz­ność jakościowych, a nawet i ilościowych różnic w konsumpcji po­szczególnych członków społeczeństwa w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, kwalifikacji fizycznych i umysłowych, za­wodu itp. Jednak wszystkie te różnice muszą być społecznie uzasad­nione. Każda z nich musi przyczyniać się

DOBRZE ZROZUMIANY INTERES

Pełne ich przeprowa­dzenie leży w dobrze zrozumianym interesie każdego członka społe­czeństwa. Każdy jest zainteresowany w tym, by każde dziecko mia­ło umożliwioną konsumpcję potrzebnych mu dóbr (np. specjalnie wartościowego odżywiania) i usług (np. personelu wychowawczego i nauczycielskiego), podobnie starzec (konsumpcja lekarstw

SŁABY CZŁOWIEK

Człowiek słaby stale („z natury”) czy okresowo (podczas choroby) musi mieć umo­żliwioną też specjalną ilościowo i jakościowo konsumpcję. Podobnie specjalnej konsumpcji wymagają ponadhormalne lub przeciwnie niższe niż normalne kwalifikacje umysłowe (umożliwienie wyż­szego kształcenia lub przeciwnie — nauczania w szkołach specjal­nych

INŻYNIER LUB LEKARZ

I tak inżynier lub lekarz muszą mieć środki na nabywanie potrzebnych im książek, no i czas na ich czytanie, tragarz musi mieć zwiększoną ilość tłuszczu w pokarmach i ilość godzin odpoczynku po pracy itd. W jak najpełniejszym przeprowadzeniu tych różnic

REALIZACJA CELÓW

Do realizacji sformułowanych wyżej dwóch celów zmie­rzać musimy, oddziałując a) na wielkość dochodu społecznego oraz b) na jego podział. Bynajmniej nie obojętnym jest zagadnienie po­łożenia większego nacisku na jedną czy na drugą z tych dróg. Od­grywało ono stale w walkach

RÓŻNICE W POZIOMIE ŻYCIOWYM

Różnice w poziomie życiowym głównych klas społecznych zdawałoby się wielkie, w zupełności usprawiedliwiające wysunię­cie na pierwszy plan hasła równego podziału dochodu. A tymcza­sem zobaczmy, co się stanie, w wypadku pełnego zrealizowania te­go hasła. Jeżeli mianowicie cały dochód społeczny konsumowany Polski

PROSTE PORÓWNANIE

Jakiż więc wniosek z tego obliczenia? Proste porównanie otrzymanej liczby 257 zł z zawartymi w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że skutki tak radykalnego, nawet aż za rady­kalnego, zrównania dochodów byłyby wątpliwej wartości. Wpraw­dzie poziom życiowy najliczniejszej w Polsce warstwy, chłopstwa,

W OKRESIE DOBREJ KONIUNKTURY

Klasa ta, nawet w okresach dobrej koniunktury, przynajmniej w niektórych swych częściach zmuszona była znosić głód w dosłow­nym znaczeniu tego słowa. A przecież od mięśniowego wysiłku tej właśnie klasy, tych ludzi, którzy mają możność pracy przy urzą­dzeniach technicznych, zwielokrotniających siłę

PRZYCZYNY UKŁADU

Jakie są przyczyny takiego układu stosunków i czy jest on zjawiskiem powszechnym? Przyczyna właściwie jest jedna: Polska, kraj bardzo uwsteczniony gospodarczo, jest, jak wszystkie tego ro­dzaju państwa, krajem o bardzo dużej rozpiętości dochodów i sto­py życiowej między klasami (stąd krajem,