DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

Z czasem powstaje działalność produkcyjna w bliższym nam znaczeniu tego terminu oraz, niezależnie od pro­dukcji dóbr, rozwija się stwarzanie wartości poprzez tak zwane świadczenie usług. Sumę wyprodukowanych w danym społeczeń­stwie w danym okresie czasu wartości, sumę wartości wyproduko­wanych dóbr i wyświadczonych usług — nazywamy dochodem społecznym.W zagadnieniach produkcji nie wyczerpuje się problema­tyka zagadnień gospodarczych. Historycznie znamy tylko człowie­ka, prowadzącego działalność produkcyjną w społeczeństwie i w za­leżności od tego społeczeństwa. Dochód społeczny, suma wartości wyprodukowanych, musi następnie ulec podziałowi pomiędzy członków tworzących dane społeczeństwo, by dopiero osiągnięty został cel produkcji: zużycie, konsumpcja. Obok zagadnień wiel­kości dochodu społecznego stają więc zagadnienia jego podziału ja­ko równie ważny przedmiot badań.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)